ODLEHČOVACÍ SLUŽBA – terénní forma

Terénní formou poskytování služby se rozumí, že je sociální služba poskytována v domácím prostředí klienta nebo v jiném přirozeném prostředí, kde klient žije

Cíle, zásady, poslání 

Posláním terénní odlehčovací služby je zajistit potřebnou podporu a pomoc osobám se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí tím, že kvalifikovaní pracovníci na určitý čas převezmou péči o jejich potřeby. Tito pracovníci tak umožní pečujícím osobám prostor pro odpočinek, volný čas a vyřízení potřebných věcí.

Hlavní cíl služby :

 • Poskytnout klientovy takovou pomoc a podporu, která mu umožní zůstat, co nejdéle v přirozeném prostředí a pomůže v zachování plnohodnotného a důstojného života.
 • Poskytnout pečujícím osobám dostatek času na nezbytný odpočinek.
 • Zamezit sociální izolaci klienta či pečující osoby.

Základní principy :

 • Podpora samostatnosti klienta, podpora vlastního rozhodování.
 • Dodržování individuálního přístupu a respektování osobního tempa.
 • Spolupráce s rodinou, pečující osobou s objektivním a rovným přístupem.
 • Pěstování důvěry klientů a jejich blízké rodiny, pracovníků.
 • Odbornost poskytované služby kvalifikovaným personálem a neustálý rozvoj týmu.
 • Ochrana práv osob, důstojnost a respektování přání klientů služby.
 • Empatie a partnerský vztah mezi klientem a pracovníkem, kdy cílem je zlepšení kvality klientova života.
 • Flexibilita poskytování sociální služby, která je nastavená na individuální potřeby klienta.

Okruh osob (cílová skupina a její věková struktura)

Cílovou skupinou odlehčovací služby jsou osoby ve věku od 3 let do neomezeného věku

 • se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři);
 • osoby s chronickým onemocněním;
 • osoby se zdravotním postižení
 • včetně dětí a osob s poruchou autistického spektra (PAS).
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

<p style="text-align: center;"><em style="font-family: Lora, serif; font-size: 18px;"><span style="font-weight: bold;">Centrum denních služeb Čtyřlístek, z.ú.</span></em><br style="font-family: Lora, serif; font-size: 18px;" /><span style="font-family: Lora, serif; font-size: 18px;">Sokolovská 410, </span><span style="font-family: Lora, serif; font-size: 18px;">35137 Luby</span></p>

  X
  kontaktní formulář